Štatút súťaže

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky “Mikulášskej súťaže” od L&Z Čech s.r.o.

Súťaž sa riadi výlučne týmto oficiálnym štatútom a pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj SÚHLAS riadiť sa týmto oficiálnym štatútom a pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmto štatútom a pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

1. Usporiadateľ súťaže

L&Z Čech, s.r.o. so sídlom Balkán 53, P.O.BOX 105, 960 95 Zvolen, IČO: 36025500 (Ďalej len “organizátor”)

2. Miesto a termín konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom facebookovej stránky L&Z Čech, s.r.o. (https://www.facebook.com/lzcechsro). Súťaž trvá od 4.12.2023 do 14.12.2023 (ďalej „doba trvania súťaže a miesto trvania súťaže”)

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť

– každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

– Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol súťaže zúčastniť.

4. Pravidlá súťaže

Súťaž prebieha na fanúšikovskej stránke “L&Z Čech, s.r.o.” na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/lzcechsro). Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý počas doby trvania súťaže splní podmienky súťaže na súťažnom príspevku s označením “Mikulášska súťaž”:

  • Uverejní komentár s odpoveďou (svojim tipom) na súťažnú anketovú otázku: “Ktorým druhom tepelného izolantu zatepli Mikuláš stajňu pre svoje soby?”
  • Označí like (Sledovať) na náš facebook profil “L&Z Čech, s.r.o.” (https://www.facebook.com/lzcechsro)
  • Bude zdieľať súťažný príspevok

Správna odpoveď súťažnej otázky bola zadefinovaná v stredu 29.11.2023 a je pevne stanovená. Do žrebovania budú zaradené iba odpovede so správnym tipom/odpoveďou. Do žrebovania bude zaradený iba 1 komentár / osobu. Do súťaže nebudú zaradené komentáre od zreteľne falošných profilov.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 3x pohlcovač vlhkosti Ceresit Stop vlhkosti AERO 360° 450g, v maloobchodnej cene ~ 15 EUR s DPH / 1 ks

Žrebovanie 3 výhercov, ktorý splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú cenu (ďalej aj ako „výhercovia) bude prebiehať do 48 hodín od skončenia doby trvania súťaže.

Žrebovanie výhercov súťaže prebehne náhodným výberom.

Výherca ceny bude kontaktovaný správou na sociálnej sieti, a to do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Pre zaslanie výhry je nevyhnutné poskytnutie mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla výhercu. Údaje potrebné na realizáciu a vyhodnotenie súťaže sa používajú len v rámci tejto súťaže. Po skončení súťaže budú všetky správy súťažiacich na fanúšikovskej stránke „L&Z Čech s.r.o.“ organizátorom vymazané.

Výhra bude s výhercom vysporiadaná do 14 dní od termínu ukončenia súťaže. Pri preberaní výhry sa výherca musí preukázať platným občianskym preukazom. V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra odovzdaná.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech organizátora súťaže. Výhry neprevzaté do 60 dní prepadajú v prospech organizátora.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

6. Informácia o daniach

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 € podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Daň a odvod je na svoje náklady povinný zaplatiť výherca.

7. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži súťažiaci vyslovuje súhlas so štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa pravidlá dodržiavať.

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súťažiaci účasťou v súťaži poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje súhlas s tým, aby organizátor použil jeho poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) za účelom registrácie súťažiaceho do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercu budú uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže.

Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť organizátorovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude organizátor súťaže následne oprávnený spracovať osobné údaje výhercu. Udelenie súhlasu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo tento svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Organizátora s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

8. Všeobecné ustanovenia

Účasťou na súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s týmto štatútom a pravidlami. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodov v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút  alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej webovej stránke.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti s prijatými cenami.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty prostredníctvom inej kompenzácie.

Vo Zvolene, dňa 4.12.2023

L&Z Čech s.r.o.